PROJEKTOVÁ ČINNOST (2004 – 2015)

 

Projekty Evropské unie

 

OP VK 2.4 „NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou“

 • pozice: Grant Office
 • rozpočet: 15,7 mil. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: studijní opory, metodické materiály, kurzy, inovace technického zázemí

OP VK 2.2 „InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce“

 • pozice: metodik
 • rozpočet: 11,8 mil. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: studijní opory, metodické materiály, kurzy, inovace technického zázemí

OP VK 2.2 „Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce“

 • pozice: hlavní manažer
 • rozpočet: 2,96 mil. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: studijní opory, metodické materiály, kurzy, inovace technického zázemí

OP VK 3.2 „To je věda, seznamte se - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.“

 • pozice: garant
 • rozpočet: 13,3 mil. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: studijní opory, metodické materiály, kurzy, výstavy

OP VK 3.2 "Stimulace lidských zdrojů ve výzkumu regionálního rozvoje (s akcentem na podporu výzkumného potenciálu v Ústeckém kraji).”

 • pozice: hlavní manažer
 • rozpočet: 7,54 mil. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: metodické materiály, kurzy

OP RLZ „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů přírodovědných oborů na PřF UJEP.“

 • pozice: garant
 • stav: ukončený
 • výstupy: studijní opory, metodické materiály, inovace technického zázemí

OP RLZ „Příprava učitelů pro tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů z přírodovědných předmětu v Ústeckém kraji.“

 • pozice: garant
 • stav: ukončený
 • výstupy: studijní opory, metodické materiály, inovace technického zázemí

Interreg III B CADSES „RIMADIMA - Řízení rizik a katastrof a prevence přírodních katastrof v horských a/nebo zalesněných regionech.“

 • pozice: expert
 • stav: ukončený
 • výstupy: odborné mapy

SFMP Phare CBC „Atlas Euroregionu Elbe/Labe jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání.“

 • pozice: garant
 • stav: ukončený
 • výstupy: odborné mapy

Projekty MŠMT ČR

“Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci 2008–2013“

 • pozice: řešitel za UJEP
 • rozpočet: 1,6 mil. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: zajištění a implementace videokonferenční techniky v rámci UJEP

.„Inovace předmětu Geoinformatika“

 • pozice: řešitel
 • rozpočet: 70 tis. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: studijní opory, metodické materiály, inovace technického zázemí

“Zabezpečení nových studijních oborů formou inovace a rozvoje přístrojového vybavení na UJEP.”

 • pozice: řešitel
 • rozpočet: 5,8 mil. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: metodické materiály, inovace technického zázemí

"Za školou se školou - informatika a anglický jazyk", okruh: podpora e-learningových aplikací ve školství.”

 • pozice: řešitel
 • rozpočet: 200 tis. Kč
 • stav: ukončený
 • výstupy: metodické materiály, inovace technického zázemí, studijní materiály, e-learningový portál

“Popularizace přírodovědných a technických oborů v rámci severočeského regionu se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol.”

“Rozvoj prostředků směřujících ke zvýšení zájmu o studium v přírodovědných a technických studijních oborech na UJEP.”

„Výuka environmentální problematiky Ústeckého kraje a geografie Evropské unie prostřednictvím informačních technologií.“

“Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol „Bakalářský studijní program – Středoevropská studia.“

Ostatní projekty

TAČR: Využití systému Regional Sources Assessment (RSA) v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit

 • pozice: řešitel
 • výstupy: výzkum strategického plánování
 • stav: ukončený

GAAV: „České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?“

 • pozice: spoluřešitel
 • výstupy: výzkum Českého pohraničí
 • stav: aktuálně řešený

UJEP: „3D rekonstrukce zaniklé obce Přísečnice.”

 • stav: aktuálně řešený
 • pozice: řešitel
 • výstupy: 3D model obce Přísečnice

GAČR: „Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace.“

MPSV: „Metodika hodnocení sociálních e ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace.“

UJEP: „Geografické změny prostředí a sociogeografických struktur regionu – Ústeckého kraje.“

Grant města Ústí n. L.: „Atlas města Ústí n. L. na internetu I., II., III.“